Privātuma politika

T/c Galerija Centrs privātuma politika

Politikas pamatteksts stājās spēkā: 2018. gada 25. maijā
Politikā veiktās izmaiņas stājās spēkā: 2019. gada 1. septembrī

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā ar t/c Galerija Centrs SIA “BH Galerija Centrs”, (tekstā saukts – “Uzņēmums”), šo personas datu apstrādes principiem, nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, dzēšanas kārtību, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Šī privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.

Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma politikā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

KAS IR TIESĪGI APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS, UN KAM VAR TIKT NODOTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus ir tiesīgs apstrādāt kāds no Uzņēmumiem, kas norādīts attiecīgajā privātuma politikas sadaļā, kur aprakstīti specifiski mūsu sniegtie pakalpojumi vai veiktās darbības.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai:

 • ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi,
 • ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

1) personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus, kas detalizētāk aprakstīti turpmākajās privātuma politikas sadaļās:

a) apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;

b) apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;

2) citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.

Detalizētāk par pārziņiem un apstrādātājiem specifiskiem mūsu pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

KO MĒS DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un principiem.

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS DRĪKSTAM APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt – Jūsu piekrišana, mūsu tiesiskas intereses vai personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī tiesību normās paredzēto mūsu pienākumu izpildei.

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu tiesiskās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķiem lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.                      

Detalizētāk par Jūsu personas datu glabāšanas termiņiem specifiskiem pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums turpmāk šajā privātuma politikā norādītajos veidos.

 • Piekļuve Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.

 • Tiesības labot Jūsu personas datus

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.

 • Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.

Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas Jums pieejamās darbības, tajā skaitā Jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.

 • Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.

 • Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.

 • Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

 • nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv
 • vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums šādos veidos:

 • attiecībā uz mūsu veiktām darbībām:
  • pa e-pastu: info@galerijacentrs.lv,
  • pa pastu: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050.

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN PIEEJAMĪBA

Šī privātuma politika Jums ir pieejama:

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIRDZNIECĪBAS CENTRU MĀRKETINGA NOLŪKIEM

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mūsu tirdzniecības centru mārketinga aktivitātes, lai administrētu Jūsu dalību un balvu pasniegšanu dažādās mūsu organizētās loterijās un konkursos.

 • Personas datu pārziņi un apstrādātāji
  Jūsu personas datu apstrādi mūsu veikto mārketinga aktivitāšu ietvaros veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:
# Mūsu mārketinga aktivitātes Pārziņa kontaktinformācija
1. Mārketinga aktivitātes
Tirdzniecības centra jaunumu abonēšana
Dalība loterijās
Dalība konkursos
SIA BH Galerija Centrs, reģ. Nr.: 40003311422 (t/c “Galerija Centrs”);
Kontaktinformācija:
–    juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija,
–   e-pasts: info@galerijacentrs.lv.


Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu izpildi (mūsu mārketinga aktivitāšu organizēšana, filmēšana, ielūgumu izsūtīšana u.c.). 
Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti tādi pakalpojumi, kas nepieciešami veiksmīgai mūsu aktivitāšu organizēšanai un norisei.

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:
–    Pasākumu organizēšanas aģentūrām;
–    Fotogrāfiem vai fotogrāfu aģentūrām;
–    Sabiedrisko attiecību un digitālo pakalpojumu aģentūrām;
–    Pasta pakalpojumu sniedzējiem;
–    Mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;  
–    Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes);    
–    Revidentiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem; 
–    Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

 • Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis
  Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

Mūsu mārketinga aktivitāšu vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:

 • mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai;
 • mūsu tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) – dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, identificēt personu, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u.c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu pienākumu izpildei;
 • Jūsu sniegtā piekrišana – Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar tirdzniecības centra, tirdzniecības centra nomnieku un mūsu sadarbības partneru pakalpojumiem, produktu akcijām, loterijām un īpašajiem piedāvājumiem. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu ziņas un jaunumus E-pasta un SMS formā, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnē vai piesakoties citā piedāvātajā veidā.

Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai Jūsu iesniegtos datu veidus un uzglabājam tos līdz piekrišanas atsaukšanai vai Jūsu iesniegtai prasībai par datu dzēšanu.


Mūsu organizētās mārketinga aktivitātes ir publiski pasākumi, kuri var tikt fotografēti un/vai filmēti. Jums ir jāapzinās, ka Jūs varat būt redzams, ja piedalāties šādos pasākumos. Ja Jūs esat atnācis uz mūsu organizēto mārketinga aktivitāti ar bērnu (tas ir, personu jaunāku par 18 gadiem), Jums jāapzinās, ka arī Jūsu bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu ietvaros.
Jūsu un Jūsu bērnu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs, reklāmas klipos, televīzijā, drukātajos medijos un citos publicitātes materiālos.
Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi ir publiski pasākumi. Jūsu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu organizēto loteriju un/vai konkursu ietvaros netiks publicēti ne Jūsu personas kods, ne tālruņa numurs, ne e-pasta adrese. 

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

Mūsu mārketinga aktivitātes
Personas dati Juridiskais pamatojums Apstrādes mērķis
Fotogrāfijās vai filmēšanas materiālos iekļautie personas dati – Jūsu izskats, Jūsu bērna izskats u.c. Likumīgās intereses Tirdzniecības centra un to piedāvāto produktu popularizēšana.
Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi
Personas dati Juridiskais pamatojums Apstrādes mērķis
Vārds, uzvārds Likumīgās intereses Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Likumīgais pienākums Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.
Personas kods Likumīgās intereses Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Likumīgais pienākums Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) Likumīgās intereses Lai mēs ar Jums varētu sazināties balvas saņemšanas gadījumā.
 • Personas datu apstrādes termiņi
  Mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos: 
Mūsu aktivitāte Personas datu iesniegšanas vai glabāšanas veids Termiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)
Mārketinga aktivitāte Elektroniskie dati 3 gadus pēc pasākuma norises
Papīra formāts 3 gadus pēc pasākuma norises
Loterijas vai konkursi Elektroniskie dati 3 gadus pēc loterijas vai konkursa norises
Papīra formāts 8 gadus pēc loterijas vai konkursa norises

Mūsu tiešā mārketinga un informēšanas aktivitātes

Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Vārds  Uzvārds Epasta adrese, mobilā   tālruņa numurs    Jūsu sniegtā piekrišanaTirdzniecības centra un to piedāvāto produktu popularizēšana. Informēšana par pasākumiem un notikumiem, kā arī īpašo piedāvājumu un ielūgumu nosūtīšana.

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIRDZNIECĪBAS CENTRA DROŠĪBAS NOLŪKIEM

Mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu ar ierakstīšanu tirdzniecības centra koplietošanas telpās, pa ēkas perimetru un teritorijā.

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību,  kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.

Mūsu darbībasPārziņi (koppārziņi) un to kontaktinformācija
Videonovērošanas veikšana tirdzniecības centrāGALERIJA CENTRS
• SIA “BH Galerija Centrs”, reģ. Nr.: 40003311422
Pārziņa kontaktinformācija:
– juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija
– e-pasts: info@galerijacentrs.lv
 • Personas datu pārziņi un apstrādātāji
  Jūsu personas datu apstrādi mūsu veiktās videonovērošanas ietvaros veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:
 • Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus, kā arī apdrošināšanas vajadzībām. 
  Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti šie pakalpojumi.

  Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:
  –    Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējiem;
  –    Apsardzes un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  –    Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  –    Institūcijām (piemēram, pirms¬tiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesām un citām tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm);  
  –    Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.
 • Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis

Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

Mūsu videonovērošanas vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:
•    mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz Jūsu, mūsu un mūsu partneru īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas tirdzniecības centrā, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību. Mums ir arī nepieciešams iegūt pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām par apdrošināšanas gadījumiem. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai.

Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros tiek novērotas visas personas, kas atrodas tirdzniecības centrā, novērošanas kameru redzamības zonā, arī bērni (tas ir, personas jaunākas par 18 gadiem). 
Mūsu organizētās videonovērošanas dati netiek publicēti. Jūsu un Jūsu bērnu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot tikai, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību,  kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Personas attēls
Personas attēla ieraksta vieta
Personas attēla ieraksta laiks
Likumīgās interesesLai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.
 • Personas datu apstrādes termiņi
  Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos:
Mūsu aktivitāte Personas datu iesniegšanas vai glabāšanas veids Termiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)
Videonovērošana Elektroniskie dati Ne ilgāk kā 30 dienas pēc ieraksta veikšanas
Elektroniskie dati, ja tiek veikta izmeklēšana vai saņemts tiesībsargājošo iestāžu informācijas pieprasījums Līdz izmeklēšanas pabeigšanai vai līdz informācijas iesniegšanai tiesībsargājošajai iestādei